دیواری

دریچه دیواری آلومینیومی
دریچه دیواری آلومینیومی – دریچه دیواری کولری – دریچه هوای رفت   دریچه دیواری آلومینیومی – یکی از موارد مهم در تهویه مطبوع ، پخش صحیح جریان هوا در تمام فضای مورد نیاز است. لازم است هوایی که با هزینه زیاد انرژی آن گرفته شده است. در تمام محیط ...
ادامه مطلب