بازدید

دریچه بازدید دسترسی
سپتامبر, 2017
دریچه بازدید دسترسی   در ساختمان ها بطور عمومی نقاطی وجود دارد که به صورت اضطراری و یا موردی بایستی بازدید شوند؛ به همین جهت در زیر این بخشها دریچه بازدید دسترسی جهت بازدید تعبیه میگردد تا دسترسی به این نقاط، به سادگی و راحتی میسر شود. بیشترین کاربرد ...
ادامه مطلب